Struktura i bilans osób bezrobotnych w Powiecie międzychodzkim

stan na koniec stycznia 2006 r.

1. STRUKTURA

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

277

127

123

62

2600

1642

337

155

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

224

97

98

47

2073

1245

330

155

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

1

0

1

1

103

79

0

0

dotychczas nie pracujące

04

53

30

25

15

527

397

7

0

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

134

60

70

38

1420

906

164

68

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

 0

 0

 0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

38

17

18

9

131

71

3

2

Cudzoziemcy

08

0

0

1

1

0

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

115

55

53

27

707

442

70

24

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

2

1

1

0

10

8

1

1

Długotrwale bezrobotne

11

97

48

63

39

1709

1187

13

2

Powyżej 50 roku życia

12

26

9

5

1

426

193

69

23

Bez kwalifikacji zawodowych

13

88

36

32

15

914

585

74

30

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 

14

5

5

2

2

106

100

5

4

Niepełnosprawni

15

3

1

0

0

41

20

7

3


2. BILANS

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem z prawem do zasiłkurazem

kobiety

razem

kobiety0

1

2

3

4

5

6Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

16

2527

1597

1402

893

295

133

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 18+19)

17

277

127

134

60

91

44

z tego

po raz pierwszy

18

56

28

30

15

21

15po raz kolejny (od 1990 r.)

19

221

99

104

45

70

29z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

0

0

0

0

0

0po robotach publicznych

21

4

1

3

0

0

0po stażu

22

23

15

8

6

0

0po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

5

3

2

0

0

0po szkoleniu

24

5

2

4

1

1

0po pracach społecznie użytecznych 25 0 0 0 0 0 0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

26

204

82

116

47z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

27

123

62

70

38z tego

niesubsydiowanej

28

120

61

68

37


w tym pracy sezonowej

29

8

7

8

7subsydiowanej (w. 30 do 34)

30

3

1

2

1z tego

prac interwencyjnych

31

3

1

2

1robót publicznych

32

0

0

0

0podjęcia działalności gospodarczej

33

0

0

0

0podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

34

0

0

0

0inne

35

0

0

0

0rozpoczęcia szkolenia

36

1

0

1

0rozpoczęcia stażu

37

8

5

3

2rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

38

0

0

0

0rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

39

0

0

0

0niepotwierdzenia gotowości do pracy
40 18 1 8 0

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

41

13

5

5

1podjęcia nauki

42

0

0

0

0ukończenia 60/65 lat

43

0

0

0

0nabycia praw emerytalnych lub rentowych

44

4

3

1

1nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

45

1

0

0

0innych

46

36

6

28

5Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

45

2600

1642

1420

906(w. 16+17-25)w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

957

640

558

375Bezrobocie według gmin

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Liczba mieszkańców

Powiat międzychodzki

2 600

1 642

958

36 719

G. miejsko-wiejskie

-

-

-

-

Międzychód

1 287

790

497

18 429

Sieraków

580

369

211

8 737

G.wiejskie

-

-

-

-

Chrzypsko Wielkie

193

113

80

3 367

Kwilcz

540

370

170

6 186