Struktura i bilans osób bezrobotnych w Powiecie międzychodzkim

stan na koniec lutego 2006 r.

1. STRUKTURA

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

206

91

94

56

2650

1655

336

147

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

155

60

77

44

2102

1245

330

147

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

0

0

2

2

99

77

0

0

dotychczas nie pracujące

04

51

31

17

12

548

410

6

0

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

106

46

60

34

1434

910

156

63

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

 0

 0

 0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

28

20

11

9

138

77

2

2

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

0

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

92

42

36

18

720

447

63

20

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

5

4

2

2

13

10

1

1

Długotrwale bezrobotne

11

83

40

38

27

1735

1194

12

0

Powyżej 50 roku życia

12

19

11

0

0

445

204

70

24

Bez kwalifikacji zawodowych

13

63

26

18

9

945

595

77

32

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 

14

9

9

0

0

115

111

6

6

Niepełnosprawni

15

5

1

0

0

44

19

6

2


2. BILANS

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem z prawem do zasiłkurazem

kobiety

razem

kobiety0

1

2

3

4

5

6Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

16

2600

1642

1420

906

337

155

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 18+19)

17

206

91

106

46

55

21

z tego

po raz pierwszy

18

51

25

34

17

18

8po raz kolejny (od 1990 r.)

19

155

66

72

29

37

13z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

0

0

0

0

0

0po robotach publicznych

21

0

0

0

0

0

0po stażu

22

23

16

12

9

0

0po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

1

1

1

1

0

0po szkoleniu

24

1

0

1

0

0

0po pracach społecznie użytecznych 25 0 0 0 0 0 0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

26

156

78

92

42z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

27

94

56

60

34z tego

niesubsydiowanej

28

94

56

60

34


w tym pracy sezonowej

29

3

2

2

2subsydiowanej (w. 30 do 34)

30

0

0

0

0z tego

prac interwencyjnych

31

0

0

0

0robót publicznych

32

0

0

0

0podjęcia działalności gospodarczej

33

0

0

0

0podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

34

0

0

0

0inne

35

0

0

0

0rozpoczęcia szkolenia

36

4

0

4

0rozpoczęcia stażu

37

7

6

7

6rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

38

0

0

0

0rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

39

0

0

0

0niepotwierdzenia gotowości do pracy
40 27 9 5 0

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

41

9

3

5

1podjęcia nauki

42

0

0

0

0ukończenia 60/65 lat

43

0

0

0

0nabycia praw emerytalnych lub rentowych

44

1

0

1

0nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

45

1

0

1

0innych

46

13

4

9

1Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

45

2650

1655

1434

910(w. 16+17-25)w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

970

652

567

384Bezrobocie według gmin

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Liczba mieszkańców

Powiat międzychodzki

2 650

1 655

995

36 766

G. miejsko-wiejskie

-

-

-

-

Międzychód

1 302

793

509

18 424

Sieraków

594

375

219

8 728

G.wiejskie

-

-

-

-

Chrzypsko Wielkie

196

112

84

3 426

Kwilcz

558

375

183

6 188